آرشیو نظرسنجی
عملکرد کدام مدیرکل طی 4 سال گذشته ضعیف تر بوده است؟
مدیرکل صنعت و معدن گیلان
32.31%
مدیرکل ارشاد گیلان
16.92%
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان
16.92%
مدیرکل محیط زیست گیلان
10.77%
مدیرکل وقت اجتماعی فرهنگی استانداری(رنجکش)
23.08%

آیا از عملکرد شهردار شیراز(علیرضا پاکفطرت) راضی بودید؟
آیا با جوان گرایی در کابینه دولت دوازدهم موافق هستید؟
عملکرد کدام مدیرکل طی 4 سال گذشته ضعیف تر بوده است؟