کد خبر: ۱۰۸۲۰۷۰
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳ 14 December 2022

«بسمه تعالی»

۱
تحلیلی بر مقاله مصاحبه نمای تاجیک! روزنامه شرق:
الف – نکات اصلی؛

۱ متن کلا یک عملیات روانی سنگین است با هدف:
۲- الف؛ خط دهی به لمپن‌ها برای چگونگی تداوم اغتشاشات و جنایات.
۳- ب؛ برحذر داشتن نظام از برخورد اصولی با اغتشاشات لمپنیستی.
۴- تایید اصل اغتشاشات.
۵- تایید شعار اصلی اغتشاشات.
۶- تایید و توجیه خشونت کور لمپن ها.
۷- تصعید و تقدیس خشونت‌های وحشتناک و در حد جنایت لمپن ها.
۸- تشویق و ترغیب لمپن‌ها به تداوم اغتشاشات.
۹- توصیه به کوتاه نیامدن لمپنیسم در مقابل نظام.
۱۰- تئوریزه کردن مطالب فوق با بهره گیری از مطالب نظریه پردازان غربی، بطوریکه نام
شانزده عنصر غربی را ذکر و با تکرار برخی، بیش از سی بار نام آن‌ها را ذکر می‌کند؟! همچنین
پانزده بار از اصطلاحات غربی استفاده، و پانزده بار نیز آن‌ها را تکرار می‌نماید؟! یعنی در یک
مقاله پنج صفحه ای، بیش از شصت بار از اسامی و اصطلاحات غربی استفاده می‌کند؟!
۱۱- در مقابل حتی برای یکبار، و برای ظاهر سازی هم که شده، از اصطلاحات اسلامی و
نظرات علمای دینی، حتی از ملا‌های غربزده و التقاطی اصلاح طلب، استفاده نمی‌کند؟!
۱۲- مقاله تاجیک، مبتنی بر استراتژی طراحی شده توسط خودش در فتنه سال ۸۸ است.
ب - تحلیل مطالب؛

۱- در ابتدا علاقمندی و رضایت خود از بروز اغتشاشات لمپنیستی را، با بیان اینکه بدلیل "تحلیل
ناپذیر" بودن، هر نوع تلاش برای تحلیل جامعه شناختی و سیاسی این پدیده، "جفا"]؟! [ به این
"واقعیت هستی شناسانه" است، آشکار می‌کند؛ و با بیان اینکه اغتشاشات "بسیار فراتر]؟! [ از
خصوصیات نسلی و جنسی" و مبتنی بر "زندگی سرکوب شده"]؟! [ "مردم"]؟! [ است، سعی در
القای محق بودن لمپن‌ها دارد. تاجیک اغتشاشات و عناصر دخیل در آن را "سوژه" می‌نامد.
۲- تاکید مداوم بر "تحلیل ناپذیر" بودن اغتشاشات لمپنیستی، علیرغم آن است که خود با کمال اشتیاق.
و بدون هیچ خجالتی از نظریه اش، در حال تحلیل آن است؟! ظاهرا عمد دارد که دیگران بخصوص
مسئولین و نظریه پردازان نظام، آنرا درست تحلیل نکنند و صرفا با عینک او به اغتشاشات نگاه
کنند تا در نتیجه با عدم شناخت، راه برخورد اصولی با آنرا بر خود ببندند؟!
۲
۳- در مرحله بعد برای ارتقای کیفی و اخلاقی اغتشاشات مشتی لمپن، آنرا "پسا ایدئولوژی، پسا حزبی.
پسا سازماندهی، و پسا هویتی"، و در عین حال "ترکیبی" ذکر می‌کند. " بکارگیری این اصطلاحات
دقیقا مبتنی بر استراتژی او در بعد از فتنه ۸۸ است.
۴- از آنجا که روشنفکران لائیک و التقاطی نمی‌توانند فراتر از اصول و مبانی غربی به پدیده‌ها
نظر کنند، و حداکثر عقل آن‌ها می‌تواند در چارچوب نظرات غربی، فکر و اندیشه نمایند، برای
اثبات تحلیل ناپذیر بودن اغتشاشات، تاکید می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را "مارکسی"، "وبری"،
"دورکیمی" و "هابرماسی" تحلیل کرد؟! گویا برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی در هر نقطه از جهان.
فقط باید از دید اندیشمندان غرب به آن‌ها نظر کرد و الا راه تفکر و تحلیل بر غیرغربی‌ها بسته
است؟! و عجیب اینکه خود نیز برای اثبات تحلیل ناپذیر بودن اغتشاشات لمپنیستی، بیش از سی
بار به نظرات همین غربی‌های مغز الکلی استناد می‌نماید؟!
۵- با توجیه خشونت‌های کور و داعش گونه لمپن ها، نظام را مقصر اصلی و عملیات‌های آن‌ها را
واکنشی القا می‌نماید. تاجیک می‌گوید لمپن‌ها معطوف به "زندگی سرکوب شده"، "خشن باز می‌گردند"؟! و در جای دیگر تاکید دارد که "زندگی تحدید" و "سرکوب" شده، "خشن" بر می‌گردد؟!
و نیز "بر اثر سرکوب فیزیکی، "خشم" سوژه ها" بیشتر برانگیخته می‌شود؟!. نتیجه اینکه خشونت
و جنایت داعش گونه لمپنها، نتیجه سرکوب خشن زندگی گذشته آن‌ها توسط نظام است؟! این جمهوری
اسلامی است که آن‌ها را از زندگی ساقط کرده و اینان اکنون در حال بازپس گیری آن هستند؟!
۶- تاجیک فراتر از توجیه، حتی سعی در تصعید و تقدیس خشونت داعشی‌های لمپن وطنی دارد؟!
تاجیک خشونت‌های کور و جنایات وحشتناک لمپن‌های داعشی را "الهیاتی"، "خدایگانی"، و "خوش
خیم" و صرفا ناشی از "هیجان"؟! توصیف می‌کند؟! و جنایت‌های آن‌ها در کف خیابان و در روز
روشن و در ملا عام را، تا حد "خشونت در جشن" تقلیل می‌دهد؟! تاجیک اغتشاشات مشتی لمپن
را "جشن جنبش" ذکر می‌کند که در کف خیابان و پشت بام‌ها در حال اجرای اثری "هنری") پرفورمنس (هستند؟! این در حالی است که تئوریسین‌های اینان حتی فتنه ۸۸ را که بالاخره و
بخصوص در اوائل آن مردمی‌تر بود، "جنبش" نمی‌دانند، چه رسد به آشوب مشتی لمپن آنهم در
اوج خشونت و جنایت. حقد و کینه از اسلام ناب و نظام دینی و گفتمان انقلاب اسلامی، باعث طرح
چنین مزخرفاتی در قالب تحلیل مثلا علمی از سوی آنان می‌شود؟!
۷- علیرغم تاکید اولیه تاجیک مبنی بر پساسازماندهی بودن اغتشاشات، آنرا تاکتیک محور می‌داند.
که در عین حال، استراتژی این جریان نیز هست؟!. یعنی مهم نیست که بر چه اساسی عمل می‌نمایند، مهم این است که با اغتشاشات تا می‌توانند برای نظام مشکل و بحران درست کنند.
۸- تاجیک برای فریب و ترغیب نظام به عدم برخورد با اغتشاشات و تشویق لمپنیسم به تداوم جنایات.
به دروغ و ساده لوحانه چنین القا می‌کند که لمپنیسم "نیروی خود را از نیرویی که به آن وارد می‌شود"، می‌گیرد؟! و "هر مواجهه، به او نیروی بیشتری می‌بخشد"؟! و "هر تدبیری بر عمق بحران‌
می‌افزاید"؟! و با هدف دلداری به لمپن‌ها که خیلی از عدم براندازی سریع نظام ناامید نشوند، و
همچنین القای نوعی تاکتیک عملیاتی به آن‌ها اضافه می‌کند که "لمپن‌ها نمی‌خواهند دفعتا "باستیل"
را تسخیر کنند، بلکه شروع به تسخیر "ریزبدنه"‌های دور باستیل می‌کنند"؟! و با بیان اینکه
۳
لمپنیسم در حال طی کردن "روند تکاملی" خود در اغتشاشات است؟! آن‌ها را امیدوار به ادامه
جنایات خود برای نیل به هدف اصلاح طلبان می‌نماید.
۹- تاجیک علیرغم ادعای "پسا ایدئولوژیک" بودن اغتشاشات، با فراموشی یا به عمد، بیان می‌کند که
"سوژه" از زندگی، "ایدئولوژی" ساخته، بطوری که حاضر است برای زندگی، از زندگی بگذرد؟!
چیزی در مایه‌های شهادت؟! و طبیعی است هدفش علاوه بر القای روحیه فداکاری به لمپن ها.
ارتقا و اعتلای معنوی اغتشاشات و لمپن‌ها به شکل صوری است. او اضافه می‌کند که زندگی
از لمپن‌ها گرفته شده؟! آن‌ها فقط زنده اند، اما زندگی نمی‌کنند و زیست با کرامت ندارند، زیرا حق
انتخاب ندارند) مثلا شاید بخواهند در خیابان بت بپرستند، به حضرت ابراهیم علیه السلام چه
مربوط؟! (و نظام نوع زندگی و اصول و ارزش‌های مطلوب خود را به آن‌ها دیکته کرده، و در
خلوت و جلوت آن‌ها حضور دارد؟! این است که لمپنیسم با ورود به خیابان و انجام "جنایات کریم"
و "خشونت‌های الهیاتی" و "خوش خیم"؟! سعی دارد تغییری را که می‌خواهد، بدون اجازه از این
و آن ایجاد کند. او در این فقره شعار لمپنیسم مبنی بر زن زندگی و آزادی را کاملا تایید می‌نماید.
در واقع به لمپن‌ها اعلام می‌کند که برای زندگی کردن بر اساس آنچه دلشان می‌خواهد، و غریزه
هایشان اقتضا دارد) اومانیسم باید از کشته شدن و مرگ افتخار آمیز در اغتشاشات نترسند و بدون
خستگی در خیابان حضور دائم داشته باشند.
۱۰- اما چگونه می‌توان در خیابان حضور دائمی داشت؟ به آن‌ها چنین رهنمود می‌دهد که "واقع
بین باش و همه چیز را بخواه"؟! بعد توضیح می‌دهد که هر چند همه چیز خواهی با واقع بینی نمی‌خواند و تناقض دارد، اما وقتی همه چیز را خواستی، طبیعی است که نظام نمی‌تواند همه خواسته‌های شما را برآورده کند، بنابراین بهانه برای در خیابان ماندن و جنایت کردن، همیشه وجود خواهد
داشت؟!. او به آن‌ها چنین القا می‌کند که شعار و مطالبات شما به سقف چسبیده؟! و یک اراده نیستی
و عدوی؟! بر اغتشاشات حاکم شده که خواستار نفی و نیستی جمهوری اسلامی است؟!؛ و احتیاج
هم ندارند کسی از بیرون آن‌ها را هدایت کند]در حالی که دقیقا از بیرون هدایت می‌شوند! خود این
مصاحبه نیز در حال هدایت آنهاست! [ زیرا این جریان تا ثریا رفته؟!]چه خواب‌هایی می‌بیند؟!
۱۱- تاجیک برای خارج کردم لمپنیسم از انزوا و گسترش اغتشاشات به دیگر اقشار جامعه، به
آن‌ها امیدواری می‌دهد که گروه‌های دیگر مانند بازنشستگان و معترضین به مالیات و...، به آن‌ها
ملحق خواهند شد؟! و لمپنیسم با بی نهایت هویت‌ها و تقاضا‌ها جمع خواهد گردید. او پا را فراتر
نهاده و خواستار الحاق افراد با هر مکتب و ایدئولوژی به لمپنیسم، نه فقط در سطح ایران، بلکه
در سطح جهان و جهانیان می‌گردد؟! - اصلا مسلمان و کافر، مومن و منافق، و انقلابی و ضدانقلابی
برای تاجیک مطرح نیست؟! کافی است طرف مخالف اسلام و حکومت دینی و ولایت فقیه، و
طرفدار لیبرال دمکراسی و زندگی بی بند و بار باشد، همین؟! در واقع برای موفقیت عملیات
براندازی حتی حاضر است از وحشی‌های غربی و تروریست‌های قاتل میلیون‌ها مسلمان و شهید
سلیمانی، تقاضای یاری نماید، همان کاری که دقیقا در فتنه ۸۸ انجام دادند؟!
۱۲- نکته مهمی که تاجیک با تاکید فراوان و قاطعانه به آن اشاره می‌کند، اینکه "امکان ندارد
بازیگران در قالب حزبی و فردی بتوانند با این گروه گفت و گویی داشته باشند". چرا چنین قطعی
و موکد بر عدم گفتگو اصرار دارد؟ و حتی اصلاح طلبان را از آن برحذر می‌دارد؟ زیرا لمپنیسم
۴
اصولا حرفی برای گفتن ندارد؟! گفتمانی بر آن حاکم نیست. اصلا عقل و شعور آن‌ها در این حد و
اندازه‌ها نیست؟! آن‌ها صرفا بر اساس تمایلات غریزی و حیوانی عمل می‌کنند؛ و هر گونه گفتگو
با آن‌ها کاملا بیهوده است، نرود میخ آهنین در سنگ؟! تفاوتی هم بین انواع لمپن‌ها نیست، از لات‌های
آن‌ها بگیر تا دانشجویشان و تا پزشک و کارمندشان؛ و تاجیک خود چنین استراتژی برای لمپنیسم
طراحی کرده است؟!
۱۳- تاجیک در پایان برای تسکین عقده‌های خود و همپالگی‌های لمپنش، اغتشاشاتی را که
مشتی قاتل و جانی و لات و چاقوکش، و یا جوانان بی سواد و بی ادب و بی فرهنگ عامل اصلی
آن هستند، پدیده‌ای القا می‌کند که از همه پدیده‌های در سطح جهان، "بالاتر" است؟! تا حدی که
تئوریسین‌های خارج از کشور را هم دچار شگفتی کرده است؟! امان از حقد و کینه‌های شتری.
۱۴- عجیب است که رئیس اصلاحات و تاجیک یعنی محمد خاتمی نیز دقیقا از اغتشاشات و
خشونت‌ها و جنایات داعش گونه لمپنیستی و شعار‌های آن‌ها حمایت کرده است؟!.
۱۵- از آنجا که التقاط هیچگاه التقاط باقی نمی‌نماند، و نتیجه التقاط در نهایت کفر و لائیسم
است، و نمونه‌های تاریخی فراوان نیز دارد، مقاله تاجیک و بیانیه خاتمی، حاکی از بن بست
"گفتمان اصلاحات" بوده، و در عین حال اغتشاشات لمپنیستی، نتیجه و حاصل همین گفتمان، و
دقیقا منطبق بر استراتژی این جریان است.

فاعتبروا یا اولوا الابصار.
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ حسین راسخ 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار